Reklamacije

PRAVILNIK O POSTUPKU I NAČINU REŠAVANJA REKLAMACIJA PUTEM SAJTA

Član 1.

Ovim pravilnikom trgovac uređuje način, uslove i postupak rešavanja prigovora (reklamacije) potrošača zbog nesaobraznosti robe putem sajta www.ekspedicija.rs i ovlašćenja, obaveze i odgovornosti trgovca u pogledu ostvarivanja prava potrošača na prigovor.

Član 2.

Potrošač, u smislu ovog pravilnika jeste svaki građanin koji putem Interneta na sajtu www.ekspedicija.rs izvrši kupovinu.

Član 3.

Potrošač ima pravo reklamacije na kupljeni proizvod u roku od dve godine od dana kupovine.

Član 4.

Zahtev za reklamaciju može se dostaviti poštom na adresu direkcije Dorat MC d.o.o. Bulevar Mihajla Pupina 4, 11000 Beograd, sa naznakom: Za službu reklamacija.

Prilikom podnošenja zahteva za reklamaciju potrošač je dužan da:

a. Reklamirani artikal dostavi zajedno sa dokazom o kupovini – računom.

Član 5.

Osnovanost zahteva za reklamaciju utvrđuje nadležna komisija. Odgovor na izjavljenu reklamaciju Potrošaču će biti poslat u najkraćem mogućem roku, koji ne može biti duži od 8 dana. Rok za rešavanje reklamacije ne može biti duži od 15 dana, odnosno 45 dana za tehničku robu.

Član 6.

U slučaju osnovanosti prigovora i njegovog prihvatanja od strane trgovca, Potrošač ima pravo po sopstvenom izboru na:

a. Zamenu kupljenog proizvoda sa nedostatkom za nov, ispravan proizvod ili otklanjanje nedostataka na proizvodu ukoliko je to moguće

b. Vraćanja uplaćenog iznosa prema priloženom računu, u slučaju kada otklanjanje nesaobraznosti nije moguće. Povrat novca Potrošaču izvršiće se elektronskim putem na tekući račun Potrošača u roku od 15 dana od dana reklamacije.

Član 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 21.09.2014.

[]